Get Adobe Flash player

Обява за търг!

ДКТ „Димитър Димов” със Сцена „Кадрие Лятифова” Кърджали
На основание чл. 16, ал. 2 и чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост (ЗДС) и чл. 13 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост (ППЗДС)

ОБЯВЯВА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ на “Офис в централното фоайе на ДКТ ”Д. Димов” със Сцена „К. Лятифова” с начална месечна цена: 1185.80 лв. (Словом: хиляда сто осемдесет и пет лева и 80 ст.).
    Търгът ще се проведе на 11.03.2013г. от 14.00 часа в сградата на театъра в гр. Кърджали, ул. ”Булаир” № 1. При неявяване на кандидати ще се проведат повторни търгове съответно на 01.04.2013г. от 14.00 часа и на 22.04.2013г. от 14.00 часа в сградата на театъра. Продажбата на тръжна документация на цена 50 лева и огледа на обекта ще се извършва всеки работен ден от 9.00 часа до 11.00 часа преди обяд и от 14.00 часа до 16.00 часа след обяд.
    Обектът “Офис в централното фоайе на ДКТ ”Д. Димов” със Сцена „К. Лятифова” ще се ползва по предназначение и няма да препятства основната дейност на театъра.
    Промяна на предназначението на обекта може да се извърши след писмено съгласие на наемодателя.
    Срокът за подаване на оферти e всеки работен ден до 16.00 часа на 08.03.2013г., а при провеждане на повторни търгове съответно до 16.00 часа на 29.03.2013г. и до 16.00 часа на 19.04.2013г.

Желаещите да се запознаят със заповедта без комисия, моля кликнете ТУК!
Телефони за справки: 0361/6-51-44, 6-42-12