Get Adobe Flash player

ПРОТОКОЛ

         За проведено заседание на 07.03.2023 г. от 10:00 от комисията за търга с тайно наддаване обявен от Театрално-музикален център - гр. Кърджали на обект: "Търговска площ от 141 кв. м." във вътрешния двор на театъра находящ се в гр. Кърджали, ул. "Булаир"- 1, съгласно заповед № 6/31.01.2023 г., комисия в състав:
Председател: Тодор Минчев - юрист
Членове:
1. Севдалина Минчева - финансов контрольор в ТМЦ-Кърджали;
2. Марина Ячкова - гл.счетоводител в ТМЦ-Кърджали;
      Комисията констатира, че в срока указан в тръжната документация няма постъпили оферти заучастие в търга за следния обект:
- „Търговска площ от 141 кв.м.“, поради което търга се счита, за непроведен.

Протокола  може да отворите в PDF формат от тук.