Get Adobe Flash player

60-ти ТЕАТРАЛЕН СЕЗОН

alt

alt

alt

 

 

 

 

ГЪЛЪБ БОЧУКОВ
ДИРЕКТОР НА ТЕАТРАЛНО-МУЗИКАЛЕН ЦЕНТЪР - КЪРДЖАЛИ

Шестдесет години!
Много ли са, малко ли са …?

От погледа на днешния ден не са малко, но от началото на театралното летоброене – са прашинка. Същата такава частица са и в безкрая на бъдещето.

Театърът е като хляба – колкото е по-днешен, толкова е по-вкусен.

Театърът е онова неповторимо вълшебство, което събира в една зала човеци всякакви, с многоцветно светоусещане и ги задържа часове заедно по един уникален начин.

Осъзнаваме, че пишем върху пясъка, защото всичко се случва на мига, но носим тежестта на избора си да сме мисионери на духовното.

От създаването си до днес, театърът в Кърджали се утвърждава с авторитетното си присъствие сред културните институти в страната. Десетки са заглавията от афиша ни през годините, получавали искрените аплодисменти на публиката не само в Кърджали, не само в цяла България, но и в чужбина. Някои от тях са донесли признание и награди от редица форуми на театралното изкуство у нас и извън пределите на страната. Неизбежно е редуването на периоди на търсене и постижения с дискусионни естетически критерии, но това е кръговрата на изкуството.

Сред големите признания за нашия театър е и членството в Европейската театрална конвенция – ЕТС (European Theatre Convention). Кърджалийският театър стана първият в България, който бе приет за пълноправен член в най-голямата мрежа от обществени театри в Европа. Това е изключително постижение, което си подарихме за 60-та годишнина. Участието в организацията отваря широки възможности за развитие. Това е чест и отговорност, която поехме.

Театърът е живот! Да ни даде Бог здраве и дълголетие, за да пренесем живота в годините напред!

                                                                                                                          Честит празник!

GALAB BOCHUKOV
DIRECTOR OF THE THEATER AND MUSIC CENTER IN KARDZHALI

Sixty years!

Are they many, or are they few…?

We realize we are writing on sand, because everything happens in an instant, but we carry the load of our choice to be the missionaries of what’s spiritual.

The theater is that magic, the only one of its kind, that gathers in a hall all manner of men and keeps them together for hours in a unique fashion.

Theater is like bread – the more it is today’s, the more it is tasty.

Since its foundation and to this day, the theater in Kardzhali has made its name with its competent presence among the cultural institutes in the country. There are scores of titles from our poster over the years that have obtained the honest applause of the audiences not just in Kardzhali, not just in all of Bulgaria, but abroad as well. Some of them brought in acknowledgement and awards from a line of forums of theatrical art in this country and abroad. What is inevitable, the upsurges alternate with periods of esthetic achievements open to discussion, but that is the circumrotation of art.

Among the significant acknowledgements of our theater is also the membership in the ЕТС (European Theater Convention). The Kardzhali theater was the first in Bulgaria to have been admitted as a full member the biggest network of public theaters in Europe. That was an exclusive achievement and a reason for us to be proud at our 60th anniversary. Our participation in the organization opens up wide opportunities for development. It’s an honor and a responsibility which we took on.   

Theater is life! May God send us good health and long years so that we carry life into the years ahead!

                                                                                                                                       Happy holiday!

alt

 

 

 

SERGE RANGONI
ETC PRESIDENT AND
GENERAL AND ARTISTIC DIRECTOR AT Théâtre de Liège (BE)

                               Happy 60th Anniversary, Theatre and Music Centre Kardzhali!
    Dear Mr Bochukov, dear colleagues and artists of Theatre and Music Centre Kardzhali, dear friends of the theatre,

    I want to congratulate you on behalf of the European Theatre Convention, Europe’s network of public theatres, its team, and its Board of Directors, on the 60th anniversary of the Theatre and Music Centre Kardzhali.
   

   Only a few months ago, you took the decision to join the European Theatre Convention, as the first ever Bulgarian member theatre of our European network.

    I believe that it was a decision relying on the true desire of the people who create theatre at the Theatre and Music Centre Kardzhali, to connect with partners from all over Europe and to include your work on the international artistic map. We could not have foreseen then what the months ahead would bring, and how important the solidarity that is at the core of the European
Theatre Convention’s work would be when theatres had to be closed and all travels cancelled during the Covid-19 pandemic.

   As we are now progressively reopening our houses throughout Europe, we must insist on the fact that theatre is an essential part of European cultural and linguistic diversity, and that contemporary creation is the fundamental condition when promoting this diversity to safeguard and strengthen European cultural heritage. As representatives of the liveliest of art forms, we strive to reach larger and more diverse audiences, offering our stages to an open and inclusive European society. Our joint work must therefore be based on the principles of artistic freedom of expression and democratic European values of equality, tolerance, non-discrimination, and solidarity, as well engage in our complex present, in order to create the future.

СЕРЖ РАНГОНИ
ПРЕЗИДЕНТ НА БОРДА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ТЕАТРАЛНА КОНВЕНЦИЯ,
ГЛАВЕН ДИРЕКТОР НА "ТЕАТЪР ДЬО ЛИЕЖ", БЕЛГИЯ

                                       Честита 60-а годишнина, Театрално-музикален център – Кърджали!

                     Скъпи г-н Бочуков,
                     Скъпи колеги и творци от Театрално-музикален център – Кърджали,
                     Скъпи приятели на театъра,

     Искам да Ви поздравя от името на Европейската театрална конвенция, европейската мрежа на обществени театри, екипа й и нейния Борд на директори, за 60-ата годишнина на Театрално-музикален център – Кърджали.

     Само преди няколко месеца Вие взехте решение да се присъедините към Европейската театрална конвенция като първия в историята български театър, член на нашата европейска мрежа.

     Вярвам, че това е било решение, опиращо се на истинското желание на хората, създаващи театър в Театрално-музикален център – Кърджали, да се свържат с партньори от цяла Европа и вашият труд да се включи в международната карта на изкуствата. Не можехме тогава да предвидим онова, което носеха месеците напред и колко важна ще бъде солидарността, която е в сърцевината на работата на Европейската театрална конвенция, когато театрите трябваше да се затворят и всички пътувания да бъдат отменени по време на пандемията от "Ковид-19".

    Тъй като в момента отново отваряме все повече от залите си из Европа, трябва да наблегнем на факта, че театърът е съществена част от европейското културно и езиково многообразие и че съвременното творчество е основното условие при насърчаването на това многообразие за запазване и засилване на европейското културно наследство. Като представители на най-жизнената от формите на изкуството, ние се стремим да стигнем до по-широка и по-разнообразна публика, предлагайки сцените си на едно открито и обхватно европейско общество. Съвместната ни работа трябва поради това да се базира на принципа на творческата свобода на изразяване и демократичните европейски ценности на равенство, търпимост, липса на дискриминация и солидарност, както и да се ангажираме със сложното си настояще, за да създадем бъдещето. Тръгвайки по този път заедно с Театрално-музикален център – Кърджали, чрез нови отношения, обмен и бъдещо сътрудничество е чудесен подарък, който сте направили на себе си и на нас!

 

alt

 

 

 

БОИЛ БАНОВ
МИНИСТЪР НА КУЛТУРАТА

                  Уважаеми г-н Бочуков,
                  Уважаеми госпожи и господа,

       За мен е чест да ви приветствам по повод 60 години от създаването на театъра в Кърджали!

       От 1960 г., когато е създаден Държавен театър „Димитър Димов” с три творчески формации - естрада, драма и кукли, до днес с таланта на именитите си създатели и техните наследници театърът продължава да доказва, че нищо не може да замени непосредственото съприкосновение с великите образци на сцената. Вярвам, че само хора, истински отдадени на изкуството, могат да създадат драматургични шедьоври и да обогатят великолепната актьорска и режисьорска школа, с която България заслужено се гордее.
      Сцената на този храм на изкуството е онзи амвон, откъдето и днес сякаш още чуваме гласовете на Иван Йосифов, Михаил Николов, Иван Петровски, Ана Лазарова, Минка Монева, Йорданка Шопова, Господин Везирев, Лозан Шопов, Асина Янчева… Оттук цели поколения незабравими майстори на драматичното изкуство - актьори, режисьори, художници, превъплъщават своите виждания и идеали за прекрасното и възвишеното в живота. Щастлив съм, че и днес техните ученици продължават да раздават без остатък таланта си на благодарната кърджалийска публика.
      Големият Димитър Димов казва, че „Истинското щастие идва, когато душата почне да трепти в съзвучие с външния свят“.

      Пожелавам на екипа на театъра да продължи да търси това съзвучие и с талант и вдъхновение да намира синхрон със своите зрители, с които заедно да изживяват щастливите артистични мигове. Защото съм убеден, че колкото повече един творец дава от себе си, толкова повече остава за бъдещите поколения. И раздавайки без остатък таланта си, Вие създавате с творческите си превъплъщения хармонията, която прави света ни по-смислен и по-красив.

                                                                                                                                                               Честит юбилей!

BOIL BANOV
MINISTER OF CULTURE

                       Esteemed Mr. Bochukov,
                       Esteemed ladies and gentlemen,

      To me it’s an honor to greet you on the occasion of 60 years since the theatre in Kardzhali was created!

      Since 1960, when the Dimitar Dimov State Theater was founded with three artistic formations – stage, drama and puppets and till this day, with the talent of its illustrious creators and their successors, the theater has continuously been proving that nothing can replace the immediate touch with the great specimens of the stage. I believe that only people truly dedicated to art can create
dramatic masterpieces and enrich the gorgeous actors’ and directors’ school Bulgaria is entitled to be proud of.

     The stage of this temple to art is the pulpit from which even today we seem to hear the voices of Ivan Yosifov, Mihail Nikolov, Ivan Petrovski, Ana Lazarova, Minka Moneva, Yordanka Shopova, Gospodin Vezirev, Lozan Shopov, Asina Yancheva… From here, whole generations of unforgettable masters of the dramatic art – actors, directors, artists reincarnate their visions and ideals of what’s magnificent and sublime in life. I am happy that today, too, their pupils go on sharing all their talent with the grateful audience of Kardzhali.

     The great Dimitar Dimov says: “real happiness comes when the soul begins to vibrate in unison with the outside world.”

     I wish to the theater’s team to continue to search for that unison and with talent and inspiration find synchrony with its viewers, experiencing together with them the happy artistic moments. For I am convinced that the more a creator gives from himself, the more is there to remain for future generations. And, giving away all your talent, you create with your original reincarnations the harmony which makes our world more sensible and more beautiful.

                                                                                                                                              Happy anniversary!
July 2020.
Boil Banov
Minister of Culture

 

alt

 

 

 

ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 44-то НАРОДНО СЪБРАНИЕ

                             УВАЖАЕМИ Г-Н БОЧУКОВ, СКЪПИ ТЕАТРАЛИ,
 

       Вече 60 години театърът в Кърджали е жив организъм, който диша с устрема и възторзите на публиката. Очарова и вдъхновява, разбулва творчески тайни и кара зрителите да заобичат завинаги аромата на магията зад завесите. Казват, че вие, които проповядвате в храма на Мелпомена, сте богоизбрани, защото имате очи за невидимото и правите света по-смислен, по-разбираем и по-поносим за нас, обикновените зрящи.

      Изкуството, според Ницше, ни е дадено, за да не ни убие реалността. Животът ни е пълен със срещи и сбогувания, със заклинания и откровения, с утопии и мечти. А на сцената те оживяват и узряват, придобиват форма и цвят  и изпълват сетивата ни с наслада. Няма друго тайнство, което да ни прави по-добри, по-искрени, по-прозрачни от светлината.

     Честит юбилей!

     Бъдете верни на емоцията, на дързостта и мъдростта, на избора да пресъздаваш, да споделяш дарованието си и да
възпитаваш у другите вкус към красивото. Вие сте духът, който властва над материята.

     Бъдете здрави, усмихнати, откровени, съпреживяващи и посветени на магията, наречена театър.  Не спирайте да мечтаете, да преобразявате света и да го правите по-съвършен!

TSVETA KARAYANCHEVA
CHAIRMAN OF THE 44th NATIONAL ASSEMBLY


                           DEAR MR. BOCHUKOV, DEAR THEATER,

        For 60 years now, the theater in Kardzhali has been a living organism that breathes with the aspiration and enthusiasm of the audience. It fascinates and inspires, reveals creative secrets and makes the audience love forever the aroma of magic behind the curtains. It is said that you who preach in the temple of Melpomene are chosen by God because you have eyes for the
invisible and make the world more meaningful, more understandable, and more bearable for us ordinary seers.

        Art, according to Nietzsche, was given to us so that reality would not kill us. Our lives are full of meetings and farewells, spells and revelations, utopias and dreams. And on the stage they come to life and mature, acquire shape and color and fill our senses with pleasure. There is no other mystery that makes us better, more sincere, more transparent than light.

       Happy anniversary!

       Be faithful to emotion, to audacity and wisdom, to the choice to recreate, to share your talent and to instill in others a taste for
beauty. You are the spirit that rules over matter.

       Be healthy, smiling, candid, empathetic and dedicated to the magic called theater. Don't stop dreaming, transforming the world and making it more perfect!