Get Adobe Flash player

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Заповед № 47 / 16.05.2016 год.

Заповед № 48 / 16.05.2016 год.

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПОДДЪРЖАНЕ ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА

УТВЪРЖДАВАМ: Гълъб Бочуков
ДИРЕКТОР НА ТМЦ-КЪРДЖАЛИ /п/
Заповед № …… /……...2016 г.
 
 
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПОДДЪРЖАНЕ ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА В ТЕАТРАЛНО-МУЗИКАЛЕН ЦЕНТЪР КЪРДАЖАЛИ
 
 
І. ОБЩИ ПРАВИЛА
 
Чл.1. Настоящите вътрешни правила уреждат създаването и поддържането на профил на купувача, който представлява обособена част от електронната страница на театъра. 
 
Чл.2. С вътрешните правила са определя редът, по който се извършва изпращането на документи в Регистъра на обществените поръчки и публикуването им в профила на купувача, в случаите определени със ЗОП. 
 
ІІ. СЪЗДАВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА
 
Чл.3. Профилът на купувача представлява самостоятелна единица от електронната страница на дирекцията. 
 
Чл.4. Профилът на купувача се поддържа от IT специалист, комуто са възложени информационно-осигурителни и аналитично-технически функции. 
 
Чл.5. Профилът на купувача се поддържа по начин, от който може да се удостовери датата на публикуване на документите в него.
 
ІІІ. ДОКУМЕНТИ ПОДЛЕЖАЩИ НА ПУБЛИКУВАНЕ В ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА
 
Чл.6. (1) В профила на купувача се публикуват под формата на електронни документи:
1. всички решения, обявления и покани, свързани с откриването, възлагането, изпълнението и прекратяването на обществените поръчки;
2. документациите за обществени поръчки, с изключение на случаите, при които поради технически причини или такива, свързани със защита на информацията, не е възможно осигуряване на неограничен, пълен и пряк достъп чрез електронни средства;
3. разясненията, предоставени от възложителите във връзка с обществените поръчки;
4. протоколите и окончателните доклади на комисиите за провеждане на процедурите;
5. договорите за обществени поръчки и рамковите споразумения, включително приложенията към тях;
6. допълнителните споразумения за изменения на договорите за обществени поръчки и рамковите споразумения;
7. обявите за събиране на оферти и поканите до определени лица;
8. становищата на Агенцията по обществени поръчки във връзка с осъществявания от нея предварителен контрол;
9. вътрешните правила на администрацията, свързани с прилагането на ЗОП
 
(2) Документите по ал. 1, т. 1-8 за всяка обществена поръчка се обособяват в електронна преписка.
 
(3) В случаите на изключението по ал. 1, т. 2 чрез профила на купувача се оповестяват начинът, мястото и редът за получаване на документите, които не са достъпни чрез електронни средства.
 
(4) Документите по ал. 1, т. 1, т. 4-6 и т. 8 се публикуват в профила на купувача в следните срокове:
1. всички решения и обявления, когато подлежат на публикуване - в деня на публикуването им в регистъра;
2. решенията по чл. 22, ал. 1, т. 3-10 ЗОП - в деня на изпращането им на лицата, заявили интерес, на кандидатите или на участниците, а когато не подлежат на изпращане - в деня на издаването им;
3. поканите по чл. 34, ал. 1 ЗОП - в деня на изпращането им на избраните кандидати;
4. поканите по чл. 34, ал. 2 ЗОП - в деня на изпращането им до лицата, които са заявили интерес за участие;
5. протоколите и окончателните доклади на комисиите за провеждане на процедурите - в деня на изпращането на съответното решение по чл. 22, ал. 1, т. 4-10 ЗОП, в зависимост от вида и етапа на процедурата;
6. договорите за обществени поръчки и рамковите споразумения, включително приложенията към тях - в деня на публикуване на обявлението за възлагане на поръчка в регистъра;
7. допълнителните споразумения за изменения на договорите за обществени поръчки и рамковите споразумения:
а) когато са сключени на основание чл. 116, ал. 1, т. 2 и т. 3 ЗОП - в деня на публикуване на обявлението за изменение на договор за обществена поръчка или на рамково споразумение в регистъра;
б) когато са сключени на основание чл. 116, ал. 1, т. 1, т. 4-6 ЗОП - до 7 дни от сключване на допълнителното споразумение;
8. становищата на АОП във връзка с осъществявания от нея предварителен контрол - в 10-дневен срок от получаването им от възложителя или от публикуването им в регистъра;
9. информацията по чл. 44, ал. 3, т. 1 - в 5-дневен срок след извършване на съответното действие;
10. съобщението по чл. 193 ЗОП - в деня на прекратяването.
(5) Съобщението по чл. 43, ал. 4 ЗОП се публикува на профила на купувача в деня, в който възложителят е узнал, че решението не е получено от кандидата или от участника.
(6) Документите, които се отнасят до определена обществена поръчка, рамково споразумение или квалификационна система, се обособяват в електронна преписка в профила на купувача със собствен номер и дата на създаването. Преписката се поддържа в профила на купувача до изтичането на 3 години от:
1. прекратяването на процедурата, съответно публикуването на съобщението по чл. 193 ЗОП - когато не е сключен договор;
2. изпълнението на всички задължения по договора, съответно на всички задължения по договорите в рамковото споразумение, квалификационната система и динамичната система за покупки.
 
Чл.7. Възложителят изпраща решенията почл. 22, ал. 1, т. 3-10 ЗОП в тридневен срок от издаването им. В решенията се посочва връзка към електронната преписка в профила на купувача, където са публикувани протоколите и окончателните доклади на комисията или на журито.
 
(2) Решенията по ал. 1 се изпращат:
1. на адрес, посочен от кандидата или участника:
а) на електронна поща, като съобщението, с което се изпращат, се подписва с електронен подпис, или
б) чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка;
2. по факс.
 
(3) Избраният от възложителя начин трябва да позволява удостоверяване на датата на получаване на решението.
 
(4) Когато решението не е получено от кандидата или участника по някой от начините, посочени в ал. 2, възложителят публикува съобщение до него в профила на купувача. Решението се смята за връчено от датата на публикуване на съобщението.
 
Чл.8. (1) При публикуване на документите по чл. 5 се заличава информацията, по отношение на която участниците правомерно са се позовали на конфиденциалност във връзка с наличието на търговска тайна, както и информация, която е защитена със закон. На мястото на заличената информация се посочва основанието за заличаване.
(2) Заличаването на информация се извършва от определен член от комисията за получаване, разглеждане и оценка на офертите по всяка конкретна процедура. Същият в двудневен срок предава документите, подлежащи на публикуване, в профила на купувача на определеното за това лице.
 
Чл.9. С публикуването на документите на профила на купувача се приема, че заинтересованите лица, кандидатите и/или участниците са уведомени относно отразените в тях обстоятелства, освен ако друго не е предвидено в ЗОП.
 
ІV. РЕД ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА ДОКУМЕНТИ В РЕГИСТЪРА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ И ПУБЛИКУВАНЕТО ИМ В ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА
 
Чл.10. Подготовката по провеждането на обществени поръчки се извършва от упълномощен със заповед на директора служител, съобразно утвърдените Вътрешни правила за реда на планиране и организация на провеждане на процедурите за възлагане на обществени поръчки и за контрол на изпълнението на сключените договори за обществени поръчки.
Чл.11. Документацията, касаеща съответната обществена поръчка и предвидена за публикуване съгласно разпоредбите на ЗОП, се публикува в РОП на АОП посредством използването на електронен подпис от упълномощен със заповед на директора служител. 
 
Чл.12. В деня на публикуване на документацията в РОП на АОП служител на ТМЦ-Кърджали я предават чрез заявка за публикуване на писмени материали на IT специалист, който я публикува в профила на купувача по реда, начина и в рамките на сроковете, предвидени в тези правила. 
V. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§1. (1) Настоящите вътрешни правила влизат в сила от датата на утвърждаването им от директора на ТМЦ-Кърджали.
 
(2) Контролът по изпълнението на тези правила се възлага на зам. директора  при ТМЦ-Кърджали.
 
§2. (1) Настоящите Вътрешни правила са утвърдени със Заповед № ……………./ ……………….2016 г. на директора на ТМЦ-Кърджали и отменят досега действащите Вътрешни правила за поддържане профила на купувача в ТМЦ-Кърджали, утвърдени от директора на  16.04.2015 г.  
 
(2) За случаите, непредвидени в тези правила, се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки.
 
§3. Настоящите Вътрешни правила подлежат на актуализация и допълване.
 

 

Приложение към заповед №27

Приложение към заповед №27 /16.04.2016

Вътрешни правила за управление на цикъла на
обществените поръчки в
Театрално-музикален център-Кърджали
 

Може да отворите в PDF формат от тук.