Get Adobe Flash player

ОБЯВА

 

Драматично-куклен театър “Димитър Димов” - Кърджали

На основание чл. 16, ал. 2 и чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост (ЗДС) и чл. 13 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост (ППЗДС)

 

ОБЯВЯВА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ

         на “Офис в централното фоайе на ДКТ ”Димитър Димов” с начална месечна цена: 1694.00 лв. (Словом: хиляда шестстотин деветдесет и четири лева).

         Търгът ще се проведе на 16.10.2012г. от 14.00 часа в сградата на театъра в гр. Кърджали, ул. ”Булаир” № 1.

         При неявяване на кандидати ще се проведат повторни търгове съответно на 05.11.2012г. от 14.00 часа и на 19.11.2012г. от 14.00 часа в сградата на театъра.

         Продажбата на тръжна документация на цена 50 лева и огледа на обекта ще се извършва всеки работен ден от 9.00 часа до 11.00 часа преди обяд и от 14.00 часа до 16.00 часа след обяд.

         Обектът “Офис в централното фоайе на ДКТ ”Димитър Димов” ще се ползва по предназначение и няма да препятства основната дейност на театъра.

         Промяна на предназначението на обекта може да се извърши след писмено съгласие на наемодателя.

         Срокът за подаване на оферти e всеки работен ден до 16.00 часа на 15.10.2012г., а при провеждане на повторни търгове съответно до 16.00 часа на 04.11.2012г. и до 16.00 часа на 18.11.2012г.

Телефони за справки: 0361/6-51-44, 6-51-43