Get Adobe Flash player

ОБЯВА ЗА ТЪРГ

На основание чл.16, ал.2 и чл.19, ал.1 от Закона за държавната собственост и чл.13 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост. 

ОБЯВЯВА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ
    на “Част от паркинга на Театрално-музикален център – Кърджали” с начална месечна цена: 450,00 лв. (Словом: четиристотин и петдесет лева).
    Търгът ще се проведе на 05.08.2015г. от 14.00 часа в сградата на театъра в гр. Кърджали, ул. ”Булаир” № 1.
        Продажбата на тръжна документация на цена 50 лева и огледа на обекта ще се извършва всеки работен от 9.00 часа до 11.00 часа преди обяд и от 14.00 часа до 16.00 часа след обяд.
    Обектът “Част от паркинга на Театрално-музикален център - Кърджали” ще се ползва по предназначение и няма да препятства основната дейност на театъра.
    Срокът за подаване на оферти e всеки работен ден до 16.00 часа на 04.08.2015 г.

    Телефони за справки: 0361/6-51-44, 6-51-43