Get Adobe Flash player

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

ЗАПОВЕД №52

ЗАПОВЕД №52 гр. Кърджали, 13.12.2022 г. за откриване на процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за „Търговска площ от 141 кв.м.“ подходяща за заведение за хранене, сладкарница или кафе аперитив!

 

Може да отворите в PDF формат от тук.

 

ЗАПОВЕД № 53/13.12.2022г. за провеждане на търг с тайно наддаване за „Търговска площ от 141 кв.м.“ подходяща за заведение за хранене, сладкарница или кафе аперитив!

 

 

Може да отворите в PDF формат от тук.

 

 

 

ОБЯВЯВА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОФИС

Театрално-музикален център гр. Кърджали

На основание чл. 16, ал. 2 и чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост (ЗДС) и чл. 13 от
Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост (ППЗДС)

ОБЯВЯВА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ
    на “Офис в централното фоайе на Театрално-музикален център гр. Кърджали” с начална месечна
цена: 1456.00 лв. (Словом: хиляда четиристотин петдесет и шест лева). Стъпката на наддаване не може
да бъде по-малка от 10% от началната тръжна цена.
    Търгът ще се проведе на 26.02.2021 г. от 10:00 часа в сградата на театъра в гр. Кърджали, ул. ”Булаир” № 1.
    При неявяване на кандидати ще се проведат повторни търгове съответно на  26.03.2021 г. от10:00 часа и на 26.04.2021 г. от 10:00 часа в сградата на театъра.
    Продажбата на тръжна документация на цена 50 лева и огледа на обекта ще се извършва всеки работен ден от 9:00 часа до 12:00 часа.
    Обектът “Офис в централното фоайе на Театрално-музикален център гр. Кърджали ще се ползва по
предназначение и няма да препятства основната дейност на театъра.
    Промяна на предназначението на обекта може да се извърши след писмено съгласие на наемодателя.
    Срокът за подаване на оферти e всеки работен ден до 12:00 часа на 25.02.2021 г., а при провеждане на повторни търгове съответно до 12:00 часа на 25.03.2021 г. и до 12:00 часа на 23.04.2021 г.
 
Телефони за справки: 0885326610

З А П О В Е Д № 1/11.01.2021г. за отдаване под наем на “Офис в централното фоайе на Театрално музикален център – Кърджали

Може да отворите в PDF формат от тук.