Get Adobe Flash player

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

ПРОТОКОЛ

         За проведено заседание на 07.03.2023 г. от 10:00 от комисията за търга с тайно наддаване обявен от Театрално-музикален център - гр. Кърджали на обект: "Търговска площ от 141 кв. м." във вътрешния двор на театъра находящ се в гр. Кърджали, ул. "Булаир"- 1, съгласно заповед № 6/31.01.2023 г., комисия в състав:
Председател: Тодор Минчев - юрист
Членове:
1. Севдалина Минчева - финансов контрольор в ТМЦ-Кърджали;
2. Марина Ячкова - гл.счетоводител в ТМЦ-Кърджали;
      Комисията констатира, че в срока указан в тръжната документация няма постъпили оферти заучастие в търга за следния обект:
- „Търговска площ от 141 кв.м.“, поради което търга се счита, за непроведен.

Протокола  може да отворите в PDF формат от тук.

 

ОБЯВЯВА ЗА ПОВТОРЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА „Търговска площ от 141 кв.м.“ подходяща за заведение за хранене, сладкарница или кафе аперитив!

ОБЯВА
На основание чл.16, ал.2 и чл.19, ал.1 от Закона за държавната собственост
(ЗДС) и чл.13, ал.1 от Правилника за прилагане закона за държавната
собственост (III 13ДС) Театрално музикален център - гр.Кърджали обявява търг
с тайно наддаване на „Търговска площ от 141 кв.м.“ подходяща за заведение
за хранене, сладкарница или кафе аперитив във вътрешния двор на театъра
находящ се в гр.Кърджали ул.“Булаир“ № 1

Телефони за справки: 0361/6-51-44

Може да отворите в PDF формат от тук.

 

Протокол търг 17.01.23г.

Може да отворите в PDF формат от тук.

 

Протокол търг 23.01.2023г.

Може да отворите в PDF формат от тук.

 

 

 

Документация търг

Тръжната документация за търга може да отворите в PDF формат от тук.

 

ЗАПОВЕД №6 ОТ 31.01.23г. За отдаване под наем на недвижим имот!

ЗАПОВЕД №6 ОТ 31.01.23г. за откриване на процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за „Търговска площ от 141 кв.м.“ подходяща за заведение за хранене, сладкарница или кафе аперитив!

Може да отворите в PDF формат от тук.

 

 

 

ОБЯВЯВА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА „Търговска площ от 141 кв.м.“ подходяща за заведение за хранене, сладкарница или кафе аперитив!

ОБЯВА
На основание чл.16, ал.2 и чл.19, ал.1 от Закона за държавната собственост
(ЗДС) и чл.13, ал.1 от Правилника за прилагане закона за държавната
собственост (III 13ДС) Театрално музикален център - гр.Кърджали обявява търг
с тайно наддаване на „Търговска площ от 141 кв.м.“ подходяща за заведение
за хранене, сладкарница или кафе аперитив във вътрешния двор на театъра
находящ се в гр.Кърджали ул.“Булаир“ № 1

Телефони за справки: 0361/6-51-44

Може да отворите в PDF формат от тук.

 

 

Тръжната документация за търга може да отворите в PDF формат от тук.